Hová fordulhatunk ha internetes vásárláskor becsaptak minket?

TTT Design - az elegáns arculat itt születik

Hová fordulhatunk panaszunkkal, ha internetes vásárlás közben becsapnak minket? Nem kaptuk meg a kifizetett terméket? Nem olyan minőséget kaptunk, mint amit vártunk? Hamisítvánnyal akarják kiszúrni a szemünket?

A Fogyasztóvédelmi Hatóság megkeresésünkre az alábbi kimerítő választ adta. Reméljük minden megkárosított vásárló kielégítő választ talál.


A cikk a hirdetés után folytatódik

Tisztelt Kamu/Átverős Oldal Listázó!

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz elektronikus úton – tájékoztatás kéréssel kapcsolatos ügyben – megküldött levele a Pest Megyei Kormányhivatalhoz került továbbításra. Megkeresésére a rendelkezésemre álló információk alapján engedje meg, hogy az alábbiakról tájékoztassam.

Előzetesen fontos tisztázni, hogy a csalás büntetőjogi kategória. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 373. § (1) bekezdése értelmében, aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el. Azonban számos olyan eset van, amelyben a fogyasztóvédelmi hatáskör is felmerül, illetve egyéb hatóságok (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Gazdasági Versenyhivatal) illetékességi körébe tartoznak vagy éppen az Európai Fogyasztói Központ tud segítséget nyújtani a fogyasztóknak. Olyan eset is akad, ahol már csak a békéltető testület, vagy bíróság tud eljárni.

Azt, hogy mely hatóság vagy szervezet tud segíteni, mindig az egyedi ügy körülményei határozzák meg.

 

Kérdései kapcsán a válaszokat az alábbiakban találhatja meg.

 

Hová fordulhatnak, ha internetes vásárlás során nem azt a terméket, nem azt a minőséget kapták, amit megrendeltek, esetleg nem kaptak semmit?

Először is fontos tisztázni, hogy mit is jelent az online vásárlás fogalma. Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A fogyasztó az eladó (a szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban (más néven webáruház, webshop, online shop, e-üzlet) virtuális módon, az egérrel történő kattintások vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket.

A hatályos jogszabályok a fogyasztóknak az elektronikus kereskedelembe vetett bizalmának erősítése és az internetes vásárlásokban rejlő kockázatok csökkentése érdekében részletes tájékoztatási kötelezettséget rónak a webáruház üzemeltetőjére, valamint a fogyasztók számára egy utólagos megfontolási időt (úgynevezett elállási jog) is biztosítanak.

Az elállási joggal kapcsolatban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályai az irányadók. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet a fogyasztó és a termék visszaküldése esetén követelheti a kereskedőtől az általa kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nincs lehetősége a fogyasztónak a termék megvizsgálására és kipróbálására, továbbá, hogy kizárólag az eladó által egyoldalúan meghatározott információk állnak rendelkezésre. Az elállási jogát tehát a fogyasztó feltétel (bizonyos kivételek azonban a jogszabályban felsorolásra kerülnek) és indokolás nélkül gyakorolhatja, legkésőbb a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül. Az elállási jog érvényesítése esetén a kereskedő köteles a vételárat, illetve a kiszállítási költséget legkésőbb 14 napon belül visszafizetni.

 

Természetesen az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései.

Amennyiben a kereskedő nem a megvásárolt terméket küldte el a fogyasztó részére, abban az esetben felmerül a hibás teljesítés esete.

Hibás teljesítés alapján a kereskedő a szavatosság szabályai alapján helytállni tartozik, aminek következtében a fogyasztó kérheti a termék kicserélését, illetve amennyiben a kereskedő erre nem hajlandó, illetve nem képes, vételárcsökkentést igényelhet, vagy akár el is állhat. Utóbbi esetén a kereskedőnek a vételár egészét kell visszaadnia, a fogyasztónak pedig vissza kell szolgáltatnia a terméket.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:166 § (1) bekezdése alapján a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Tehát minden anyagi kötelezettség a vállalkozást terheli, ennek alapján a szállítási költség is, így azt a vállalkozás nem háríthatja a fogyasztóra.

Amennyiben szavatossági probléma merül fel a termékkel kapcsolatban, fontos tudni, hogy a vásárlástól számított két éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit a fogyasztó. Ennek alapján elsősorban az árucikk javítását vagy cseréjét kérheti. A javítás és a csere közül a fogyasztó választhat, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy aránytalan. Abban az esetben, ha a kereskedő sem javítani, sem cserélni nem tud, illetve nem hajlandó, a fogyasztó árleszállítást érvényesíthet vagy elállhat. Elállás esetén a kereskedő köteles visszafizetni a vételárat (a hibás árucikk visszavétele mellett). Jelentéktelen hiba esetén azonban elállásnak nincs helye.

Az említett kétéves igényérvényesítési határidő során a bizonyítási teher a felek között megoszlik. A vásárlást követő első hat hónapban a bizonyítási kötelezettség a kereskedőt terheli. Ennek alapján, ha a hiba hat hónapon belül merül fel, és a kereskedő vitatja a fogyasztó kifogását, neki kell bizonyítania, hogy a termék hibája a nem megfelelő használatból adódott, nem pedig gyártási eredetű. Tehát ennek alapján a kereskedőnek jogában áll bevizsgáltatnia a terméket.

A vállalkozásnak a fogyasztó által jelzett kifogásról a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti jegyzőkönyvet kell felvennie, amelyben rögzítenie szükséges:

 1. a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 3. c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
 4. d) a hiba bejelentésének időpontját,
 5. e) a hiba leírását,
 6. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A 4. § (5) bekezdése alapján, ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

Amennyiben nem magyarországi székhelyű a vállalkozás és nem sikerül megegyeznie a fogyasztónak a vállalkozással, úgy a határon átnyúló vásárlással (tekintettel arra, hogy a vállalkozás székhelye pl. Romániában van) összefüggő jogvitáknál jogai érvényesítéséhez (tanácsadás, idegen nyelvű levelezés) a bírósági eljárás előtt az Európai Fogyasztói Központ tud segítséget nyújtani.

Az Európai Unió valamennyi tagállamában, valamint Izlandon és Norvégiában működnek a nemzeti Európai Fogyasztói Központok (European Consumer Centre, rövidítve: ECC), amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát (ECC-NET). Az Európai Fogyasztói Központ (EFK) elsődleges feladata a határon átnyúló (amikor a fogyasztó lakóhelye és a kereskedő székhelye különböző tagállamban, illetve Norvégiában vagy Izlandon található) egyedi fogyasztói panaszok hatósági eljáráson kívül történő rendezésében való közreműködés a fogyasztó és a vállalkozás közötti megállapodás, egyezség létrehozásának megkísérlése érdekében. Az EFK működéséről bővebb információt a www.magyarefk.hu oldalon talál.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

 

Mit tehetnek a fogyasztók, ha nem tudják érvényesíteni elállási jogukat, pénz visszafizetési garanciájukat?

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának vizsgálatára nem terjed ki.

Ilyen esetben javasoljuk, hogy a fogyasztó küldjön ajánlott levelet a kereskedő székhelycímére, amelyben szólítsa fel a pénz mielőbbi visszafizetésére.

Amennyiben a kereskedővel továbbra sem sikerül megegyezésre jutnia a fogyasztónak, úgy jogai érvényesítése érdekében bírósághoz vagy békéltető testülethez fordulhat, mivel a fogyasztóvédelmi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel a jogvita elbírálását illetően. A békéltető testületi út választását az eljárás gyorsasága, egyszerűsége, valamint költségkímélő jellege indokolhatja.

Ezt megelőzően – amennyiben a feltételei fennállnak – a pénztartozás behajtása fejében fizetési meghagyásos eljárást indíthat az illetékes közjegyző előtt (ez bizonyos költséggel jár – az eljárási díj mértéke az alapeljárásban az előterjesztett igény 3%-a, de legalább 5000 forint és legfeljebb 300 000 forint). A fizetési meghagyás kibocsátásáról bővebben itt olvashatnak: www.fizetesi-meghagyas.hu. Amennyiben a vállalkozás felszámolás alatt áll, úgy a felszámolást végző felé jelezhetik igényüket.

Ha EU-s székhelyű az eladó cég, európai fizetési meghagyás kibocsátására irányuló eljárást kezdeményezhetnek, melyről bővebb tájékoztató itt található: https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-hu.do.

A kis értékű követelések európai eljárása az 5 000 eurót meg nem haladó követelések határokon átnyúló érvényesítésének egyszerűsítése és gyorsítása céljából került létrehozásra. Erről bővebb leírás itt található: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-hu.do

Ajánlható továbbá itt is az online vitarendezési fórum: http://ec.europa.eu/odr

A bankkártyás vásárlások esetén (bizonyos határidőn belül) a fogyasztónak lehetősége van továbbá az ún. chargeback eljárást kezdeményezni számlavezető bankjánál. Ezen eljárás keretében a bank és a kártyatársaság közötti szerződés alapján azok a fogyasztók, akik a megrendelt terméket, szolgáltatást kártyával fizették, azonban később a vásárlással kapcsolatban problémájuk merült fel (pl.: a vállalkozás a megrendelt szolgáltatással vagy a vásárolt termékkel kapcsolatos problémát nem rendezi, a megrendelt termék nem érkezik meg, a levonás összege eltér attól, melyről előzetesen tájékoztatták), a vásárlás árát a bankon keresztül visszakövetelhetik. Javasoljuk, hogy az eljárásról érdeklődjön bankjánál, erre általában 60 napon belül van lehetőség.

Ha PayPal rendszeren keresztül fizetett, akkor is van mód a vételár visszaszerzésére. A PayPal rendszerében benyújtandó kérelem menetéről itt olvashat egy leírást: http://netbiznisz.hu/viewtopic.php?f=27&t=6040. Az utalástól számított 45 nap áll rendelkezésére a visszafizetés igénylésére.

 

Ha odáig jut a dolog, ki tehet feljelentést és hol?

 

Azt, hogy a fogyasztó, hol tehet bejelentést azt mindig az adott egyedi ügy határozza meg.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 373. § (1) bekezdése értelmében, aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el

Amennyiben a fogyasztó, úgy ítéli meg, hogy vele szemben bűncselekményt követtek el, büntető feljelentéssel élhet a rendőrségen. A bejelentés menetével és egyéb tudnivalóival kapcsolatban bővebb tájékoztatást itt találhatnak: http://www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel

Amennyiben alaposan feltételezhető, hogy egy termékből hamisítványt adtak el a fogyasztó részére, úgy a fogyasztó bejelentést tehet a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál
(www.nav.gov.hu), illetve a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületnél. (www.hamisitasellen.hu).  Továbbá, amennyiben számlaadással vagy a számla tartalmával kapcsolatos probléma merülne fel szintén a NAV-hoz fordulhatnak. A számlaadási kötelezettség; a számla, nyugta tartalmi vizsgálata a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozik.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6.§ (1) bekezdés i) pontja alapján megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas a fogyasztó jogai tekintetében.

Amennyiben a fentiek ismeretében felmerül a fogyasztóban, hogy a szolgáltató nem megfelelően tájékoztatta, vagy tisztességtelen kereskedelmi magatartás gyanúja áll fenn, panaszát a fogyasztóvédelmi hatáskörben elsőfokú szervként eljáró, megyeszékhely szerinti Járási Hivatalhoz nyújthatja be. Fontos megjegyezni, hogy az esetleges hatósági eljárás az egyedi szerződéses jogvitára érdemben nem hat ki.

Amennyiben a kereskedő nem hajlandó panaszáról, minőségi kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni, úgy a fogyasztónak lehetősége van a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulni.

A járási hivatalhoz benyújtott kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

– az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét,
– az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét,
– továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget.
– a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
– a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
– a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai – – úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot

A Gazdasági Versenyhivatal jár el minden olyan versenyfelügyeleti ügyben a Tpvt. alapján, amely nem tartozik a bíróság hatáskörébe. Szintén a Gazdasági Versenyhivatal jár el: a piaci verseny érdemi érintettsége esetén:

– tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kapcsán a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.),
– gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat kapcsán a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.),
– élelmiszer-jelölés és reklám kapcsán az Európai Parlament és Tanács 1169/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,
– kozmetikai termékek címkézése, forgalmazása és reklámozása kapcsán az Európai Parlament és Tanács 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről
– jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő felett visszaéléssel kapcsolatos felügyelet esetén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
rendelkezései alapján a hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben.

Milyen bizonyítékok alapján indul eljárás az említett esetekben?

Erről az adott hatóság tud bővebb információt adni. Azonban fontos, hogy a fogyasztó minden rendelkezésére álló dokumentumot mentsen el és csatoljon a bejelentéshez és írásban, vagy bizonyítható módon kommunikáljon a vállalkozással.

Hivatalból indítanak-e eljárást?

A fogyasztóvédelmi hatóság az országos vizsgálati program keretében észlelt, hatáskörébe tartozó jogsértések esetén indít hivatalból eljárás, továbbá a közérdekű bejelentések, vagy egyéni fogyasztói kérelmek esetén vizsgálja az adott vállalkozás működését és eljárását.

Cikkeinkben összegyűjtött információt tudják-e használni kiindulásként?

Önök közérdekű bejelentést tehetnek az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, ahova csatolhatják az adott üggyel kapcsolatos rendelkezésükre álló dokumentumokat.

Ha akár hivatalból, akár bejelentés alapján indul eljárás, milyen eredmény várható?

Azt, hogy egy hatósági eljárás milyen eredménnyel zárul az eljárás végeztéig nem lehet megítélni. Azonban fontos kiemelni, hogy az esetleges hatósági eljárás a fogyasztók szerződéses jogvitájára érdemben nem hat ki.

Ha a békéltető testületig jutott, fekete listás vállalkozás… Mégis, meddig folytathat még kereskedelmi tevékenységet?

Javasoljuk, hogy ezzel a kérdéssel forduljanak a békéltető testülethez.

 

Engedje meg, hogy a fentieken túl további hasznos információkkal is szolgáljunk a témakörben:

 

Egyéb hasznos tanácsok:

A hatályos jogszabályok a fogyasztóknak az elektronikus kereskedelembe vetett bizalmának erősítése és az internetes vásárlásokban rejlő kockázatok csökkentése érdekében részletes tájékoztatási kötelezettséget rónak a webáruház üzemeltetőjére, valamint a fogyasztók számára egy utólagos megfontolási időt (úgynevezett elállási jog) is biztosítanak.

Sok kellemetlenségtől és bosszúságtól óvhatjuk meg magunkat, ha kizárólag olyan online üzletben vásárolunk, amelyeknél a honlapon a későbbiekben részletesen ismertetett tájékoztatás hozzáférhető, valamint tisztában vagyunk az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeivel is.

Célszerű minden webáruházból először egy kisebb értékű terméket rendelni. Így meggyőződhetünk arról, hogy a kereskedő megfelelő minőségű terméket árusít-e, betartja-e a honlapon vállalt szállítási határidőt, kapunk-e számlát és magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót.

Online vásárlás esetén kiemelten fontos, hogy kellő körültekintéssel járjunk el. Gyakran előfordul, hogy magyar nyelvű a weboldal, de a mögötte álló cég – mint az Ön esetében is – nem Magyarországon van. Ez pedig – különösen EU-n kívüli ország esetében – igencsak megnehezítheti panasz esetén a későbbi ügyintézést. Javaslom tehát, hogy vásárlás előtt mindig keresse meg az eladó jogszabály által előírt, kötelezően feltüntetendő adatait, és azokat mentse el (pl. képernyőkép mentéssel). Ezen kívül fontos az általános szerződési feltételek (ÁSZF) alapos áttanulmányozása is. Érdemes továbbá mindig figyelembe vennie más felhasználók visszajelzéseit, hozzászólásait is, hiszen egy oldallal, adott termékkel kapcsolatos jó vagy rossz tapasztalatait ma már bárki közzéteheti.

 

Felhívom továbbá szíves figyelmét, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal nem jogosult jogi iránymutatást tartalmazó állásfoglalások kiadására. Ennélfogva tájékoztatásom nem minősül jogszabálynak, hatósági döntésnek vagy intézkedésnek, és jogi értelemben vett kötelező ereje nincsen.

Segítség a Chargeback eljárás elindításához (pdf dokumentum): https://www.escalion.com/pdf/escalion_chargeback_utmutato.pdf

 

Támogasd a Listázót!

Oldalunkat önerőből, támogatással és reklámokból tartjuk fenn. Ha lehet, néha kattints reklámjainkra. Ezzel is oldalunk működését segíted. Valamint kérjük, támogasd oldalunkat, ha szeretnél továbbra is tájékoztatást kapni a legújabb átverésekről, lehúzásokról, kamu hírekről.
Köszönjük!

Print Friendly, PDF & Email
TTT Design - az elegáns arculat itt születik

Minden vélemény számít

46 hozzászólás a(z) “Hová fordulhatunk ha internetes vásárláskor becsaptak minket?” bejegyzéshez

 1. Eszter szerint:

  sziasztok!
  esetleg a 48extra.eu oldalról van vélemény? rendelt már onnan valaki? egy terméket akartam rendelni, ami mindenhol 40 ezer körül van, de itt most 80%-kal olcsóbb, ami gyanúsnak tűnik…
  köszönöm
  Eszter

 2. Emese szerint:

  Egy szárítógép 2018. november 23-án rendeltem, kifizettem bankkártyával
  még azon a napon. A termék azóta sem érkezett meg, a leveleimre nem
  válaszol az ügyfélszolgálat, telefonon nem adnak bővebb
  felvilágosítást, mint amit a rendelés menüben magam is látok. A termék
  jelenleg is raktáron van, ennek ellenére nem szállítják ki.
  Hova fordulhatok jogorvoslatért?

 3. Tt szerint:

  Szèp estèt 🙂

  Règebb irtam, hogy àtverès àldozata lettem. A bankom utànna jàrt a pènzt visszautaltàk a szàmlàmra ès az oldalt leis tiltottàk. Köszönöm a segítsèget 🙂

 4. Laci szerint:

  kabatoutlet.com oldalrol szerettem volna rendelni egy bakancsot 35000ft koruli osszeg volt a bakancs +4 ezer parszaz ft a postakoltseg, egy fene belefer gondoltam, majd miutan megadtam a bakkartya adataim es ramentem a fizetesre a kartyamrol 46ezer Ftnak megfelelo Eurot vontak le ez mar kicsit gyanus volt, nem kaptam semmifele mailt, hogy fogadtak a rendelesem, feldolgozzak ill. barmi mas.Amit viszont kaptam egy mail amiben felhivjak a figyelmem hogy valoszinu h kamu az oldal. Probaltam nekik irni hogy hogy all a rendelesem, nem jott valasz semmi, ezutan felhivtam a bankaomat ahol elsore egy nagyon nem kedves emberrel beszeltem aki kb. elmondta hogy igy jartam van ilyen, majd kicsit kesobb a baratok noszogatasara felhivtam megegyszer a bankot amikor egy sokkal kedvesebb emberrel beszeltem aki elmondta h ilyenkor az az elso h le kell tiltani a kartyat. Sajnos 30 napig nem tehetek semmit, hiaba tudom h kamu az oldal hiaba szeretnek elallni a vasarlastol nem tehetem 30 napig, MERT AZ ELADONAK 30 NAPIG JOGA VAN KIKULDENI A RENDELT ARUT, kerdezem en hogy en mint vevo nem allhatok el egy olyan vasarlastol ahol mar csak a gyanuja is fent all annak h atveres az egesz?? hanem meg varjak 30 napot mire a kinai uriember valoszinuleg el fog tunni es a 46 ezer Ftomat is viszi magaval nekem ehhez van jogom??? varni es telefonalgatni es abban bizni h talan van eselyem visszakapni a penzem?

  Melléklet

  • Hazard szerint:

   Kedves Laci!

   Az elállási jog mindenkit megillet, aki online vásárol. A rendeléstől a termék kézhezvétele után 14 napig. A bank ezt nem bírálhatja felül. Egyedül amit tehet, hogy kivizsgálja az oldal eredetiségét. Adathalász oldal esetén eddig mindig visszafizették a károsultaknak az átutalás összegét. Rengeteg ilyen visszajelzést kaptunk. A kártya letiltását viszont valóban kérni kell mihamarabb, a további bankszámla csapolás elkerülése végett. Még mindig olcsóbb új kártyát csináltatni, mint hogy lenyúljanak egy nagyobb összeget.
   Egy ilyen esetet írt le nekünk egy kedvelőnk és kérte hogy jelentessük meg tanulságképpen.
   https://atveros-oldalak.com/2018/08/28/felresikerult-vasarlas-avagy-minden-jo-ha-a-vege-jo/

 5. Pb szerint:

  Sziasztok!

  Szeretném nektek leírni a tapasztalatomat csaló webáruház ügyben.
  A csűr-csavaros jogi nyelvet nehezen értelmező “pórnép” (pl. én) számára röviden, érthetően, ábrával megspékelt tájékoztató oldalt találtam, hogy mi a teendő, ha visszaéltek a bankkártyával, vagy a hibás árut küldtek, vagy egyáltalán nem küldtek semmit.
  Ezt az oldalt alaposan átolvastam, kinyomtattam, és ezzel mentem el a bankomhoz.

  https://www.escalion.com/pdf/escalion_chargeback_utmutato.pdf

  Amikor kétszer is el akartak hajtani, mindig az orruk alá dugtam a pdf-et, és hosszas telefonálgatás után hajlandóak voltak megindítani a chargeback eljárást, ami a pénzem visszaszerzésére irányuló banki eljárás, aminek a költségeit a csalókra terhelik. (már ha megtalálják őket, gondolom)
  Csatolni kell a kérelemhez a rendelésünk visszaigazolását a csaló cégtől, és legalább egy reklamáló levelet, ami a cég által vállalt szállítási határidő leteltével lett elküldve a csalóknak. Ezeket kinyomtatva kell otthagyni az aláírt kérelemmel egyetemben. A kérelem kitöltéséhez érdemes segítséget kérni, hogy egyértelmű legyen, hogy milyen jellegű probléma történt, mert nem mindig egyértelmű a nyomtatvány.

  Ami a bankkártyát illeti, nem akartam újat csináltatni, hiszen az nem lenne ingyen, azonban a netes vásárlási limitemet nullára csökkentettem, a bankos biztosított róla, hogy így nem tudnak leszedni a kártyámról további pénzeket a csalók. (amúgy is olyan kártyával vásároltam, amin nem tartok sok pénzt).

  Sok szerencsét kívánok a csalók elleni fellépéshez, és kösz az oldal fenntartóinak az infókat, ha előbb rátalálok az oldalra, biztos nem ugrok be a csalóknak.

  Üdv, Pb.

  • Hazard szerint:

   Köszönjük a hasznos információt!

  • H. Réka szerint:

   Kedves Pb!
   Nagyon köszönöm, hogy leírtad a banki eljárást, én is éppen erre készülök. Egy kérdésem lenne: kaptál bármilyen terméket a csaló website-ról, vagy egyszerűen csak levették a pénzt, és eltüntek? Az én esetemben egy Adidas Terrex túracipőt rendeltem nem kevés pénzért, és küldtek egy kínai vacak hamisítvány tornacsukát, ami köszönőviszonyban sem volt a megrendelt termékkel. Ráadásul 10ezer forinttal többet vontak le érte, mint amennyiért rendeltem. Tehát így végülis volt teljesítés, kaptam egy csomagot, csak nem azt, amit rendeltem, és értékben sincs a közelében sem (egy 5 forintos ócska hamisítvány). Ez esetben is lehet charge back-elni vajon? Köszönöm válaszod, üdv, H. Réka

   • Pb. szerint:

    Kedves Réka!
    Nem kaptam semmilyen terméket. Csak levették a pénzt majd eltűntek. A német ill. angol nyelven írt reklamáló levélre nem válaszoltak.
    A te eseteben is lehet, ha jól emlékszem, a nyomtatványon, amit ki kellett töltenem úgy emlékszem, a te eseted is megtalálható. A nyomtatvány kitöltésekor kérj segítséget, mert sajnos nem teljesen egyértelmű, hogy mikor, mit kell rajta beikszelni.
    És javaslom, vidd magaddal kinyomtatva azt az escalionos “menetrendet”, amit linkeltem, hátha a te bankod is elsőre el akar hajtani.
    Sok sikert!
    Pb.

 6. Anna szerint:

  Jó napot,
  Nov.4-én rendeltem egy oldalról arctisztítót, kb 2000fttal többet vettek le a kártyámról, illetve a termék sem érkezett meg, a bank Szingapúri számlának írta jóvá, ilyenkor mi a teendő? Rendőrségre és bankhoz is menjek?! Van lehetőség arra,hogy visszakapjam a pénzem?
  Köszönöm válaszát!

  Melléklet

  • Hazard szerint:

   Kedves Anna!
   Az oldal időközben nem elérhető lett. Így megnézni se tudtuk, de a kinézet és a webcím arra enged következtetni, hogy kamu, adathalász weboldalról van (volt) szó.
   Érdemes ilyenkor bemenni a bankba, letiltatni végleg a kártyát, valamint felvetetni egy jegyzőkönyvet és kérni a jóváírást, mivel jóhiszeműen adathalász oldalon vásároltál. Mivel kaptál bizonylatot a levonásról és képernyőmentésed is van, ezeket is mutasd be a banknak (mert nem elérhető az oldal). Ha elfogadják a kérésedet, jóvá fogják írni. Több ilyen visszajelzésünk is van már.
   Remélem sikeresen zárul ez az ügy. Kérlek tájékoztass mire jutottál.

  • Garabuczi Sándorné szerint:

   Én rendeltem a starsinders-ruházati vebáruházból egy 13990 ft os ruhát.Aminek székhelye Romániában van sajnos utólag tudtam meg, mert a honlapjukon ez nem található.November 7én még az nap az eredeti csomagolásban és hibátlanúl vissza is küldtem. Azóta hitegetnek a cheten,és ekkor meg akkor kapom a pénzt vissza.Állítom soha nem küldik vissza a pénzt.Ezentúl nem rendelek vebáruházakból.Jó tanulság volt.

 7. Tamás szerint:

  Üdvözlöm,
  Véleményét kérem a következő ügyben:
  Október 20-án rendeltem egy Nike Metcon 4 crossfit cipőt a huaracheolcson.com nevű weboldalról. Előtte hosszasan kutattam a termék után (jó áron) és mivel ez magyar nyelvű weboldal és nem találtam semmi véleményt róla sehol, ezért 2 hónap után úgy döntöttem, hogy innen rendelek és nem az ebay-ről, ahol 25 €-val drágább lett volna. Nos, a cipőt bankkártyával fizettem. Megkaptam az sms-t, hogy az összeget levonták. Rá egy percre a bank letiltotta a bankkártyámat. Rögtön felhívtam őket és tájékoztattak, hogy nem találták biztonságosnak a tranzakciót, így megelőznék a bajt azzal, hogy adnak egy új kártyát. Hozzáteszem, ekkor derült ki, hogy Kína… Innen már gyanakodtam. De megkaptam mailen a hivatalos visszaigazolást és a csomag nyomon követésével kapcsolatos infókat illetve a fizetési visszaigazolást. A lényeg, hogy a csomag tegnap jött meg. Abban a pillanatban, mikor átadta a postás, tudtam, hogy átvertek. Nem volt dobozban…majd kinyitottam és egy teljesen más, gagyi, hamis, kínai Nike volt a kezemben. (fotó csatolva) A következő pillanatban már írtam az e-mailt arra a címre, amiről leveleztek velem. Megírtam, hogy egy hamis [email protected] kaptam, kérem vissza a pénzem, mert megteszem a feljelentést. Ma reggel jött a válasz, hogy nagyon sajnálják és tudják, hogy a csomag visszaküldése sokba kerül, így tartsam meg a cipőt és majd egy részét visszatérítik a vételárnak. Na erre ismét írtam nekik, hogy nem érdekel részvisszatérítés, nekem annyit utaljanak vissza, amennyit én fizettem. Erre még nem jött válasz.
  Mit tudok tenni innen? Rendőrségen jelentsem be? Tud e a bankom itt bármit tenni azon kívül, hogy kiadja az adatokat a rendőrségnek?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Üdv:
  Tamás

  Melléklet

  • Hazard szerint:

   Kedves Tamás!

   A bank jól tette hogy letiltotta a kártyát, mivel adathalász oldalról van szó. De csodálkozom, hogy egyáltalán küldtek valamit. A további pénzlevonások elkerülése végett jobb ha új kártyát csináltatsz, valamint jegyzőkönyvet vetetsz fel a bankban és kéred, hogy írják jóvá a kifizetést, mert jóhiszeműen adathalász oldalon vásároltál. Bár ha a bank letiltotta a kártyát rögtön, tudnak erről az adathalász oldalról. Több pozitív visszajelzést kaptunk már ilyen esetekről, ahol a bank megtérítette a vevő kárát. Valamint ez az oldal már szerepel listánkon is, mivel más is vásárolt innen.
   https://atveros-oldalak.com/problemas-webshopok-listaja/

   • Anfer Tamás szerint:

    Köszönöm a visszajelzést. Egyébként az előző hozzászólásokban valahol láttam a charge back lehetőséget. Tegnapelőtt este felhívtam a bankot, elmeséltem a sztorit és kértem ezt a megoldást. A bank abszolút segítőkész volt és elindították a folyamatot. Azt mondták, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy visszakapjam a pénzem. Ez maximum 35 banki napot vehet igénybe szerintük. Kíváncsi leszek, de reménykedem. Hozzáteszem, hogy a kamuoldal részéről írogat a kapcsolattartó, hogy részben térít mert elcserélték…pfff.

    • Hazard szerint:

     Kedves Tamás!

     Igen, a bank próbálja kiszűrni az adathalász oldalakon történő vásárlást és a vásárló jóhiszeműségéből adódó kiadásokat megtéríti. Valamint a bank legközelebb az ilyen irányú kifizetéseket blokkolja.
     A webshop felé tegyél elállási nyilatkozatot, amennyiben a termék kézhezvétele nem több mint 14 nap. Ha több mint 14 nap az átvétel ideje, akkor garancia, vagy hibás teljesítés miatt tehetsz panaszt az eladónál.
     A bank ügyintézésének ez a határideje. De általában pár nap alatt megtörténik a kivizsgálás és megtörténik a jóváírás.

 8. Horváth Anita szerint:

  Üdvözlöm! Sajnos húgom is bedölt egy ilyen vásárlásnak. A remek árak.hu oldalról rendelt egy vezeték nélküli fülhallgatót. Neki megjött az áru de viszont nem működik. A honlapjukon van e-mail cím illetve egy Telefonszám de semmi reakció. KB vagy 8 e-mailt küldtünk neki, semmi válasz a telefont pedig nem veszik fel. Közben kiderűlt hogy egy cseh cég. Ilyenkor mit tudunk tenni? Köszönöm előre is a segítséget!

 9. Tt szerint:

  Rendeltem a makitdj.club oldalról. Irtak emailt, hogy megkaptàk a rendelèsem. A kàrtyàmról több pènzt vettek le(euroba) mint amennyi volt az àr. Irtam emailt nem vàlaszolnak.

  Melléklet

  • Acta est fabula szerint:

   Kedves Tt!

   Adathalász webshopban vásároltál. Amit tehetsz, hogy a kártyádat letiltatod a további megcsapolások elkerülése végett, valamit megkéred a bankfiókodat, hogy írják jóvá az összeget, mivel adathalász oldalon, jóhiszeműen vásároltál. Ha szerencséd van, még nem utalta el a bank az összeget. A feltűnő olcsóság már eleve gyanússá tesz az oldalt. Nem beszélve a többi ismertetőjegyről, melyek egyértelművé teszik az adathalász oldalt.
   Kérlek, olvasd el ezt a cikket, hátha nálad is jóra fordul minden:
   https://atveros-oldalak.com/2018/08/28/felresikerult-vasarlas-avagy-minden-jo-ha-a-vege-jo/
   Valamint a listában írunk arról, miről lehet felismerni az adathalász webshopot. Ebbe a listába hamarosan felkerül az a webshop is, ahol vásároltál.
   https://atveros-oldalak.com/problemas-webshopok-listaja/
   Reméljük, jól végződik minden. Kérlek, bármi eredmény is lesz a vége, tudasd velünk.
   Köszönjük!

   • Tt szerint:

    Ez a bankos dolog minden orszàgba működik(Romània)? Esetleg ha màr elutaltàk a pènzt mi a teendőm? Mivel màr egy hete rendeltem.

    • Hazard szerint:

     Kedves Tt!

     Sajnos ilyen jellegű tapasztalataink nincsenek. Amiket tapasztalunk, azt úgy osztják meg velünk is. De gondolom hasonló elven működnek a bankok és az ügyintézések. Mindenesetre próbáld meg. Hivatkozz a korábbi üzenetben lévő cikkre, ahol sikerült jóváíratni az összeget.

    • Garabuczi Sándorné szerint:

     Én rendeltem a starsinders-ruházati vebáruházból egy 13990 ft os ruhát.Aminek székhelye Romániában van sajnos utólag tudtam meg, mert a honlapjukon ez nem található.November 7én még az nap az eredeti csomagolásban és hibátlanúl vissza is küldtem. Azóta hitegetnek a cheten,és ekkor meg akkor kapom a pénzt vissza.Állítom soha nem küldik vissza a pénzt.Ezentúl nem rendelek vebáruházakból.Jó tanulság volt.

  • Anikó szerint:

   Tisztel uram /hölgye!
   Ezt az oldalt én is néztem és én is elgondolkodtam rajta rendelek , de más helyről rendeltem és én is az áldozatuk lettem . Végen csatolok képeket . Valahogy le kellene állítani őket mert rengeteg oldaluk van és már vagy harminc embert hallotam át vertek még a legkisebb összeggel is számolom ami 10.e forint az már nem kis összeg 30főnél de beszéltem olyan emberel is aki 160eurót fizetett. Én ahonnét rendeltem már nem létezik de még fényképet készítettem . És a facebook oldalam tele van a hirdetésével . Valaki csak tud valamit ellenük te mint ki derült kínaiak vannak a hátérbe oda megy a pénz . Képet nem tudom hogy kell csatolni de lenne mit mesélni róla .

 10. Eszter szerint:

  Szép napot!
  Tanácsot szeretnék kérni. Rendeltem a Wish-ről egy 2 eurós terméket, amit végül nem fizettem ki, mivel nem akartam kártyáról. Most érkezik havonta egy mail a KNP Financial Services GmbH nevű cégtől, 125 eurós felszólítással, hogy fizessem ki a terméket. A megrendelő egy Klarna AB nevű cég aki 2 euró ki nem fizetésért csinálja ezt a “cirkuszt”. Kérdésem, találkozott ilyennel már valaki? Mi a teendő, fizessem ki a 125 eurót?

 11. Beeri Szilvia szerint:

  Üdvözlet!

  A facebookon vásároltam egy cipőt az Olcsó Cipő Shopban. Kértem az eladót, hogy mielőtt bármit küldene, mérje le a cipő talp hosszát, mert markafuggo a méretezés, de általában a 38-as szokott jó lenni. Ezt nem tette meg, küldött ugyan 38-ast de 1,5 cm-rel kisebb mint az általam megadott. Csak cserélni hajlandó úgy, hogy az oda-vissza postákat én állom. Ezt nem tartom etikusnak, mivel előre tájékoztattam. A vásárlás 12 napja tortent. Próbáltam elérhetőséget keresni , de csak emailon lehet kapcsolatot teremteni.
  Ilyen esetben mit lehet tenni?
  Válaszát köszönöm: Szilvia

  • Hazard szerint:

   Kedves Szilvia!

   Mivel interneten történt a vásárlás, megilleti Önt a kézhezvételtől számított 14 napig az elállási jog. Ebben az esetben kötelessége a terméket visszavenni, a vételárat kifizetni.
   De! És itt az a “de”. Megnéztem az oldalt. Ha ugyanarra gondolunk, akkor egy rossz hírem van. Mivel ez a fajta árusítás illegálisnak minősül, nem tudja érvényesíteni törvény adta jogát.
   A “webshop”-nak nevezett oldalon semmilyen adat nincs feltüntetve a vállalkozásról, telephelyről, elérhetőségről. Mivel csak üzenetben lehet kommunikálni vele, egyszerűen le is tilthatja és hiába a feljelentés, nincs kit keresni. Sajnos nálunk még nagyon gyerekcipőben jár az internetes vásárlás jogainak alkalmazása. A Facebookot ellepték az illegális webshopok. Szerencse, hogy egyáltalán küldtek valamit.
   Amit tanácsolni tudok: próbálja megbeszélni az eladóval a problémát és közölje vele, hogy élni szeretne az elállás jogával. Ha kéri a termék visszaküldését, abban az esetben tegye, ha visszautalta a vételárat. Megsúgom, kicsi esélyt látok a panasz rendezésére…

   Üdvözlettel: Admin

   Ui: Azért bízom az eladó korrektségében. Ha nem hajlandó elfogadni az elállás tényét, esetleg tiltást alkalmaz, kérem küldje el a beszélgetést, megrendelést, a termék eredeti képét, illetve amit kapott az [email protected] email címre. Ha máshogy nem, de egy cikket készítünk belőle, hogy mások is tudjanak az oldal inkorrektségéről.

 12. Czéllai Xénia szerint:

  Sajnos én valami külföldi átverésnek voltam részese. Legelőszőr Instagram-ról láttam az oldalt. 3cipőt rendeltem teljesen korrektnek tűnt.. a bankkártyátról ők vontak pénzt (euroba) . Eltelt 20nap lassan írtam a megadott e-mailon levelet (angolul) de nem jött válasz. Utána jártam az e-mailnek kiderűlt hogy kamu, az oldal azóta megváltoztatta a web címét de ugyan úgy néz ki. Ilyenkor is tud segíteni az illetékes bank a pénz visszajuttatásával kapcsolatban?

  Melléklet

  • Hazard szerint:

   Kedves Xénia!
   Kaptunk néhány visszajelzést arról, hogy a bank jóváírta a kifizetett összeget, miután kiderült, csalás áldozata lett a vásárló. Mindenképpen keresd fel a bankfiókodat a meglévő dokumentumokkal. Sajnos egyre több ilyen csalásról hallani.
   Az oldal hivatkozását, ahonnan a kép származik, elküldenéd?

 13. Hermann Enikő szerint:

  És ez pedig a netes felületes rendelős oldaluk!

  Melléklet

 14. Hermann Enikő szerint:

  Szépnapot kívánok!

  Az Eshop-logón rendeltem, október 27 én szombaton(Westend Erste bank)utaltam előre egy kabátra.

  Decembertől már elkezdtem gyanakodni,mert ugye 40 munkanapot írtak a szállításra.Elkezdtem emailt írni nekik szinte naponta.Nem kaptam választ!

  Anyuval addig nyomoztunk amíg megtaláltunk két oldalt a facen amin több mint 200 ezer embert hülyítenek.Elkezdtem a messengerre írni,de semmi válasz.Majd a lefotózott beszélgetést kezdtem kiposztolni az oldalon.Letiltottak….

  Hova tudnék fordulni segítséget kérni hogy ezeknek a csalóknak esélyük ne legyen több embert becsapni?

  Minden beszélgetést ,utalási szelvényt lementettem és eltettem!

  Előre is köszönöm a választ!

   

  Melléklet

  • Hazard szerint:

   Kedves Enikő!

    

   Feljelentést a rendőrségen tehet. Kérem, olvassa el a “Ha odáig jut a dolog, ki tehet feljelentést és hol?” című bekezdést. Fontos tudni még azt is, hogy a vállalt szállítási idő mindenképpen teljen le. Csak ezután forduljon a hatóságokhoz. A fejleményekről kérem tájékoztasson minket is.

   Köszönjük!

 15. Andrea szerint:

  A hírhed Elit shop-on,Elit store-on akartam vásárolni.

  2017.11.12-én utaltam,azóta semmi.

  Egy levelemre sem válaszolnak.22.500,-ft-ot utaltam egy kabátra,se kabát se pénz.

  Rendőrségen kell feljelentést tennem?

  Köszönöm szíves segítségét!

  • Hazard szerint:

   Kedves Andrea!
   Mindenképpen tegyen feljelentést, ugyanis biztosan bottal ütheti a pénzét, amennyiben hagyja. Feljelentéskor oldalunkat, illetve az Elit shopról szóló cikket nyugodtan megemlítheti. Hatósági megkereséskor további információval is ellátjuk őket.

   Üdvözlettel: Admin

   • Andrea szerint:

    Köszönöm!

    Azt hiszem találtam még egy oldalt ami szintén ide tartozik World Is Mine.

    A szisztéma ugyan az,megosztogatás a facebookon,a webáruház kinálatában ugyan azon termékek vannak,az általam megrendelt kabát is szerepel igaz más néven.

 16. Bajkó Ilona szerint:

  EcoSlim cseppeket vásároltam és két hét után fogyást ígértek. Három hete szedem de egy dekányit sem fogytam. Próbálom utolérni őket se telefonon se emailben nem sikerült. Segítsenek mit tegyek?

  • Hazard szerint:

   Kedves Ilona!

   Mivel ezek a weboldalak nem lenyomozhatók, így sajnos nem lehet semmit tenni. Magyarul “tanulópénz” volt. Ha tanácsolhatom, legközelebb érdeklődjön nálunk, hogy az adott oldal valódi-e vagy sem.

Leave a Comment

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..